Seminaria i wykłady

 

Jednym z ważnych celów projektu KlastER jest tworzenie wiedzy dotyczącej energetyki rozproszonej i klastrów jako ważnej formy zwiększania udziału rozproszonych źródeł w całkowitym bilansie energetycznym kraju. Ważne jest także budowanie platformy wymiany doświadczeń i dyskusji w gronie ekspertów oraz konsumentów energii, aktywizacja środowiska wokół idei klastrów. Jedną z form realizacji tych celów jest cykl seminariów organizowanych przez wykonawców projektu. 

W ramach projektu KlastER realizowany jest również cykl wykładów pt. "Wizje Nowej Energetyki" w obrębie którego największe osobowości polskiej energetyki analizują i interpretują kierunki transformacji energetycznej oraz przedstawiają wynikające z nich oryginalne, osobiste rekomendacje niezbędnych działań.

Do udziału w seminariach i wykładach zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym inwestorów, koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk biznesu, samorządu terytorialnego, nauki i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji.

Organizatorami seminariów i wykładów są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER  Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.


Lista seminariów i wykładów
 

Wykład 10 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Wojciech Suwała, AGH w Krakowie, "Ścieżki transformacji polskiej energetyki"
Wykład 9 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, "Wolny i bezpieczny rynek przyszłości - rola regulatora w zmieniającym się systemie energetycznym"
Wykład 8 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Piotr Naimski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w latach 2015 - 2022, "Energetyka nuklearna jest niezbędna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski"
Wykład 7 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Premier RP w latach 1997 - 2001, "Przyszłość polskiej energetyki - kontekst europejski"
Wykład 6 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Wojciech Myślecki, Prezes Global Investment Corporation, "Polska transformacja energetyczna - pytania fundamentalne"
Wykład 5 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Joanna Maćkowiak- Pandera, Prezeska Forum Energii, " 10 kroków do wyjścia z kryzysu" 

Wykład 4 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Grzegorz Onichimowski, Instytut Obywatelski, były Prezes TGE, Jak zmienić rynki energetyczne, by wykorzystać potencjał energetyki obywatelskiej i prosumenckiej. Wymiar mikro, krajowy i europejski" 
Wykład 3 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Wiceminister Klimatu i Środowiska, "Kluczowe ogniwa transformacji energetycznej"
Wykład 2 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" – Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska w latach 2019 - 2021, "Polityka energetyczna w dobie kryzysu"
 

Seminarium 25: Systemy bilansowania i rozliczania energii elektrycznej
Seminarium 24: Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne

➡ Wykład 1 z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" (Seminarium 23) –  Jan Popczyk – "Transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu – polski triplet realizacyjny"
Seminarium 22: Czy inteligencja budynków może wspomóc lokalną energetykę rozproszoną?
Seminarium 21: Energetyka rozproszona dla bezpieczeństwa narodowego
Seminarium 20: Strategia energetyki rozproszonej – analiza stanu prac
Seminarium 19: Prawo dla energetyki rozproszonej. Ostatnio przyjęte rozwiązania i plany na przyszłość
Seminarium 18. Magazyny energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych
Seminarium 17. Przyszłość lokalnych źródeł wytwórczych w oparciu o rozwiązania organizacyjne i techniczne wdrażane w Enei Operator
Seminarium 16. II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

➡ Seminarium 15. Energetyka rozproszona w przemyśle 
Seminarium 14. Piknik Odnawialnych Źródeł Energii
Seminarium 13. Dzielimy się energią – rola liderów w rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce
Seminarium 12. Regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce

➡ Seminarium 11. Klaster jako wyzwanie technologiczne – kogeneracja i instalacje hybrydowe 
➡ Seminarium 10. Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych
➡ Seminarium 9. Miasto a transformacja energetyczna
➡ Seminarium 8a. Prawo przyjazne rozwojowi energetyki rozproszonej
➡ Seminarium 8b. Rozproszone źródła energii – wybrane aspekty techniczne
➡ Seminarium 7. Społeczne aspekty energetyki rozproszonej
➡ Seminarium 6. Modele Biznesowe Energetyki Rozproszonej i Obywatelskiej
➡ Seminarium 5. Narzędzia teleinformatyczne wpierające rozwój klastrów energii. Rozwiązania dostępne na rynku
➡ Seminarium 4. Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii
➡ Seminarium 3. Klaster jako wyzwanie technologiczne - współpraca fotowoltaicznych źródeł energii z siecią zasilającą 
➡ Seminarium 2. Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER

➡ Seminarium 1. Klaster jako wyzwanie technologiczne - bilansowanie i monitorowanie stanu sieci zasilającej

 


 

Od dnia 16.06.2021 szczegółowe informacje o kolejnych seminariach (od seminarium 15.) publikowane są na portalu Energetyka-Rozproszona.


 

Seminarium 14. Piknik Odnawialnych Źródeł Energii

 

TAURON Dystrybucja S.A. oraz uczelnie współpracujące ze spółką w ramach Rady Naukowej, tj. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (w ramach projektu KlastER), a także Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, Politechnika Opolska oraz Politechnika Częstochowska organizują Piknik OZE 2021 poświęcony oddziaływaniu odnawialnych źródeł energii, a w szczególności elektrowni fotowoltaicznych (PV) na pracę sieci elektroenergetycznej oraz gotowości elementów instalacji fotowoltaicznych do współpracy z siecią na warunkach wynikających z sukcesywnie wprowadzanych do obowiązywania właściwych Kodeksów Sieci. Wydarzenie będzie obejmować część seminaryjną oraz część eksperymentalną, która tym razem będzie dotyczyć badań falowników dedykowanych prosumenckim instalacjom PV.

Piknik OZE 2021 został objęty honorowym patronatem:

Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

 

Piknik Odnawialnych Źródeł Energii, zaplanowano na dzień 16 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00–14:00. Z uwagi na sytuację pandemiczną wydarzenie jest zorganizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy do komunikacji Webex.
 

📄 Program i prezentacje z wydarzenia

▶️ Nagranie z wydarzenia

 


Seminarium 13. Dzielimy się energią – rola liderów w rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce

Seminarium odbyło się 26 maja 2021 roku w formule zdalnej. W środowisku energetyki rozproszonej funkcjonują liderzy różnego typu (klastry, administracja, biznes, energetyka zawodowa). Każdy z nich odgrywa nieco inną rolę w procesie aktywizacji potencjału społecznego. Kolejne seminarium organizowane w ramach projektu KlastER zostało poświęcone właśnie temu zagadnieniu. W pierwszej części przedstawiona została diagnoza dotycząca roli typów liderów w rozwoju energetyki rozproszonej, na podstawie badań przeprowadzonych przez ekspertów związanych z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wnioski z badań zostały skonfrontowane z doświadczeniami praktyków w ramach panelu eksperckiego. 

📄  Program seminarium 145,7 KB  

📌 Prezentacje z wydarzenia

▶️ Nagranie z wydarzenia

 


Seminarium 12. Regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce

Kolejne seminarium organizowane w ramach projektu KlastER odbyło się 25 czerwca 2020 roku. Było ono poświęcone analizie propozycji legislacyjnych mających ułatwić rozwój energetyki rozproszonej, a w szczególności wspólnot energetycznych (klastry, spółdzielnie, prosumenci wirtualni) w Polsce. W pierwszej części spotkania przedstawiono propozycje planowanych do wprowadzenia w najbliższym czasie rozwiązań. Do zaprezentowanych propozycji odnieśli się w dyskusji panelowej praktycy - przedstawiciele inicjatyw energetycznych. Na zakończenie poświęcono krótką dyskusje otwartą. Seminarium odbyło się w całości w formule zdalnej.

📄 Program seminarium 140,5 KB

▶️ Nagranie z seminarium

 

 Tytuł prezentacji  Autor / Autorzy  
 Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz 979,0 KB

 Propozycje zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii  Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu

Pobierz 232,6 KB

 Propozycje Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej  Przemysław Hofman, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju

Pobierz 349,1 KB

Propozycje w obszarze „Lokalny wymiar energii” Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i korzyści dla Polskiej Gospodarki Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Pobierz 607,1 KB
Oczekiwane zmiany w prawie na rzecz OZE dla Prosumentów Wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Klastrów energii Radosław Wroński, Krakowska Elektrownia Społeczna Pobierz 537,3 KB

 


Seminarium 11. Klaster jako wyzwanie technologiczne (3) – kogeneracja i instalacje hybrydowe
 

 

 

 

 

 

 

Klaster jako wyzwanie technologiczne

Seminarium 11 "Klaster jako wyzwanie technologiczne (3) - kogeneracja i instalacje" odbyło się 20 lutego 2020 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku B-1 (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH), w sali 121. Celem seminarium było przekazanie wiedzy o własnościach eksploatacyjnych wyróżnionych, często spotykanych lokalnych źródeł energii. Przedstawione zostały przykładowe efekty pracy istniejących instalacji.

Jak pisali organizatorzy seminarium: Tworzone w ramach klastrów lokalne obszary bilansowania zawierają źródła/zasobniki gwarantujące redukcję poboru energii z sieci publicznej, a w krańcowym przypadku autonomiczną pracę tak utworzonych mikrosieci. W ich strukturze znajdują się często źródła oparte o różne technologie generacji energii, tym samym różniące się charakterystykami eksploatacyjnymi. To sprawia, że ich agregacja nie jest zadaniem łatwym i wymaga niekiedy zaawansowanych układów zarządzania przepływami energii.

📄  Program seminarium 678,4 KB

▶️ Nagranie z seminarium

 

 Tytuł prezentacji  Autor / Autorzy  
 Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium  Sławomir Kopeć, AGH 
 Układy poligeneracyjne do skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu  Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza
 Małe urządzenia kogeneracyjne do zastosowania w budownictwie jednowielorodzinnym i obiektach użyteczności publicznej  Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza
 Instalacje biogazowe  Tadeusz Żaba, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
 Możliwości techniczne generacji energii elektrycznej w elektrowni wodnej  Aleksander Kyć, ZEW Niedzica SA
 Strategia sterowania elektroenergetycznym mikrosystemem niskiego napięcia  Michał Małaczek, Politechnika Łódzka
 Przykład 1 - Uzyskane efekty współpracy mikrokogeneracji gazowej z kolektorami słonecznymi  Andrzej Jurkiewicz, eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o
 Przykład 2 - Analiza wykorzystania produkcji energii elektrycznej w instalacji do 10 kW  Waldemar Milej, Akademia Górniczo-Hutnicza
 Przykład 3 - Analiza możliwości współpracy instalacji PV z pompą ciepła  Edmund Ciesielka, Akademia Górniczo-Hutnicza

 


Seminarium 10. Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych
 

Rozpoczęcie seminarium 10 pt. Planowanie energetyczne na poziomie samorządów...

Seminarium "Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych" odbyło się 16 stycznia 2020 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Było ono poświęcone tematyce planowania energetycznego uwzględniającego możliwie pełen katalog czynników minimalizujących ryzyko i zwiększających szansę powodzenia przedsięwzięcia.

Jak podkreślali organizatorzy semiarium: Planując lokalną inicjatywę energetyczną taką jak klaster energii czy spółdzielnia energetyczna czy też inne nowo tworzone struktury (np. w ramach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), należy brać pod uwagę wszelkie czynniki, które mogą warunkować przyszły sukces przedsięwzięcia. W szczególności powinno się uwzględnić nie tylko "warunki brzegowe" nakładane przez obecnie obowiązujące regulacje, ale także kierunki możliwych zmian przepisów.

Prelekcje w ramach pierwszej części seminarium miały przybliżyć zebranym implikacje obowiązujących i planowanych regulacji na poziomie UE, krajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególny nacisk położony został na kontekst współpracy z operatorami systemu dystrybucyjnego. Warta podkreślenia jest kluczowa rola aktywnej współpracy samorządów lokalnych oraz podmiotów zaangażowanych w rozwój energetyki rozproszonej na poziomie lokalnym z instytucjami i przedsiębiorstwami już funkcjonującymi na rynku energii. Wystąpienia prelegentów były punktem wyjścia do dyskusji, która miała pomóc przedstawić poruszane problemy z punktu widzenia interesariuszy oraz wyłonić inne zagadnienia wymagające uwzględnienia i wyjaśnienia. Przedstawiony został także przykład "dobrej praktyki" w tym zakresie przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

📄 Program seminarium [pdf] 177,8 KB

▶️ Nagranie z seminarium

📄 Relacja z seminarium [pdf]

 

 Tytuł prezentacji  Autor / Autorzy  
 Otwarcie seminarium, informacje o projekcie  Sławomir Kopeć, AGH 
 Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”  Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
 Energetyka rozproszona w polskich strategiach i programach  Jacek Piłatkowski, Piotr Czopek, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 Samorząd województwa a transformacja energetyczna  Olgierd Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego
 Praktyczne aspekty współpracy OSD z lokalnymi inicjatywami energetycznymi w ramach tworzenia lokalnych planów energetycznych  Andrzej Korpol, Tauron Dystrybucja S.A.
 O czym trzeba pamiętać przy planowaniu lokalnych inicjatyw energetycznych?  Piotr Budzisz, Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"

 


 
Seminarium 9. Miasto a transformacja energetyczna
 

Dyskusja panelowa na temat "Jak rozwijać w mieście energetykę rozproszoną?"

Seminarium "Miasto a transformacja energetyczna" odbyło się 12 grudnia 2019 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego celem było zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk włączania się polskich miast w transformację energetyczną oraz wypracowanie rekomendacji działań ułatwiających upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

Jak zauważyli organizatorzy seminarium: Coraz więcej polskich miast włącza się w transformację energetyczną. Motywy obejmują dążenie do zapewnienia niskich kosztów energii i stabilnych jej dostaw, poprawę stanu środowiska, ożywianie rozwoju gospodarczego i partycypacji mieszkańców, likwidację ubóstwa energetycznego oraz poprawę stanu środowiska. W ostatnim czasie coraz mocniej pojawia się także dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

W pierwszej części seminarium przedstawiciele miast różnej wielkości i o różnej specyfice zaprezentowali swoje motywacje i swoją drogę do angażowania się w lokalne inicjatywy energetyczne. Podejścia te zostały skonfrontowane z rozwiązaniami przyjętymi w miastach szwedzkich. Drugą część seminarium wypełniła dyskusja, której celem było wypracowanie zbioru rekomendacji dla polskich miast zainteresowanych szybszym wdrażaniem transformacji energetycznej, łącznie ze wskazaniem sposobów eliminacji przeszkód w prowadzonych i planowanych działaniach. W pierwszym etapie dyskusji przewidziano wymianę poglądów prelegentów z części pierwszej z praktykami działającymi w obszarach samorządu terytorialnego i klastrów energii. W drugim etapie do dyskusji zostali włączeni wszyscy zebrani.

 

📄  Program seminarium [pdf] 235,9 KB

▶️ Nagranie z seminarium

📄 Relacja z seminarium [pdf]

 

 Tytuł prezentacji  Autor / Autorzy  
 Zeroemisyjny Kraków - droga do neutralności klimatycznej  Andrzej Łazęcki, Urząd Miasta Krakowa
 Droga Bydgoszczy do samowystarczalności energetycznej  Tomasz Bońdos, Urząd Miasta Bydgoszczy
 Bielsko-Biała - zrównoważony rozwój miasta  Zbigniew Michniowski, Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska"
 Sprawiedliwa transformacja w Koninie  Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Miasta Konina
Klaster Zielona Energia Konin  Maciej Dąbrowski, PWiK Konin
 Jak skutecznie wykorzystać w Polsce doświadczenia Szwecji?  Józef Neterowicz, Ekspert Związku Powiatów Polskich ds. Energetyki i Ekologii

 


 
Seminarium 8a. Prawo przyjazne rozwojowi energetyki rozproszonej
 

Wystąpienie Anny Kucharskiej z Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza pt. "Społeczności energetyczne w przepisach UE"

Seminarium "Prawo przyjazne rozwojowi energetyki rozproszonej", odbyło się 26 listopada 2019 r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem seminarium była próba wypracowania spójnego zestawu rozwiązań regulacyjnych, których wdrożanie umożliwi szybszy rozwój energetyki rozproszonej.

Punktem wyjścia seminarium było przedstawienie rekomendacji wypracowanych w ramach dotychczasowych prac w projekcie KlastER. Następnie przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentowali wypracowywane w swoich resortach propozycje rozwiązań regulacyjnych adresowanych do społeczności energetycznych  klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz prosumentów indywidualnych i zbiorowych. Rozwiązania te powinny być zharmonizowane z obowiązującym stanem prawnym UE, którego podstawy zostaną również przedstawione podczas seminarium. W drugiej części spotkania odbędzie się dyskusja w formule "okrągłego stołu", której celem będzie zbudowanie spójnego zestawu proponowanych rozwiązań regulacyjnych wspierających rozwój energetyki rozproszonej w Polsce.

 

📄  Program seminarium [pdf] 655,7 KB

▶️ Nagranie z seminarium

📄 Relacja z seminarium [pdf]

 

 Tytuł prezentacji  Autor / Autorzy  
 Otwarcie seminarium, informacje o projekcie  Sławomir Kopeć, AGH 
 Rekomendacje uczestników projektu KlastER - podsumowanie prac warsztatowych 

Piotr Budzisz, Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”
Maciej Wąż, Mazowiecki Klaster ICT, Członek Zarządu KlasGRID

Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER – Stolik Regulacyjny

 Piotr Budzisz, Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”
Maciej Wąż, Mazowiecki Klaster ICT, Członek Zarządu KlasGRID
 Klastry energii: bariery rozwoju i propozycje ich eliminacji  Tomasz Chmiel, Ministerstwo Energii
 Społeczności energetyczne w przepisach UE  Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
 Potrzeby i oczekiwania klastrów energii w obszarze nowych rozwiązań teleinformatycznych  Robert Masiąg, Włodawski Klaster Zrównoważonej Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii
Rozproszone źródła energii w systemie
elektroenergetycznym. Ocena potrzeb i regulacji
technicznych
Jerzy Topolski, TAURON Dystrybycja 

 


 
Seminarium 8b. Rozproszone źródła energii – wybrane aspekty techniczne
 

Dyskusja na temat technicznych aspektów energetyki

Seminarium "Rozproszone źródła energii  wybrane aspekty techniczne" odbyło się 26 listopada 2019 r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem spotkania była próba pogłębienia dyskusji dotyczącej wyróznionych obszarów i próba wskazania działań, które powinny być podjęte w najbliższym czasie. Obszary te wyłoniono w trakcie seminarium nr 2, 13 czerwca 2019 r. Było ono poświęcone obszarom i sposobom wspierania klastrów energii. Uczestnicy tego spotkania pracując w grupach roboczych formułowali wnioski dotyczące najważniejszych - ich zdaniem - problemów  technicznych warunkujących rozwój energetyki rozproszonej i klastrów energii w Polsce.

 

📄  Program seminarium [pdf] 241,5 KB

▶️ Nagranie z seminarium

📄 Relacja z seminarium [pdf]

 

 Tytuł prezentacji  Autor / Autorzy  
 Studia podyplomowe pt. Rozproszone źródła i magazyny energii   Paweł Dybowski, AGH
 Jakość dostawy energii elektrycznej & Dostęp do danych pomiarowych  Andrzej Firlit
 Magazyny energii w systemie elektroenergetycznym  Tomasz Rodziewicz, TAURON Dystrybucja

 


Seminarium 7. Społeczne aspekty energetyki rozproszonej
 

Prezentacja dr hab. Aleksandry Lis z UAM w Poznaniu na temat energetyki demokratycznej

Seminarium "Społeczne aspekty energetyki rozproszonej", odbyło się 14 listopada 2019 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem spotkania była dyskusja dotycząca społecznych uwarunkowań rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. W szczególności skupialiśmy się na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia istniejących klastrów energii oraz tych dopiero powstających. Ważnym kontekstem spotkania były zmiany oraz ich konsekwencje dla spółdzielczości energetycznej czy zachowań prosumenckich. Tłem do dyskusji były doświadczenia wybranych krajów oraz wyniki badań społecznych nad energetyką.

 

📄  Program seminarium [pdf] 245,3 KB

▶️ Nagranie z seminarium

📄  Relacja z seminarium [pdf]

 

 Tytuł prezentacji  Autor/ Autorzy  
 Energetyka demokratyczna  Aleksandra Lis, UAM
 Społeczne wyzwania energetyki rozproszonej na świecie – mapowanie problemów   Łukasz Afeltowicz, AGH 
 Energetyka rozproszona
jako odpowiedź na
ubóstwo energetyczne
 Jakub Sokołowski Instytut Badań Strukturalnych

Seminarium 6. Modele Biznesowe Energetyki Rozproszonej i Obywatelskiej

Seminarium "Modele Biznesowe Energetyki Rozproszonej i Obywatelskiej", odbyło się 7 listopada 2019 r. w Warszawie, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii na ul. Rektorskiej 4, Piętro: IV, Sala: 4.01. Seminarium zostało zorganizowane przez zespół Interdisciplinary Division For Energy Analyses (IDEA) będący zakładem Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Tematem wiodącym seminarium było zidentyfikowanie obecnie funkcjonujących oraz wyrastających modeli biznesowych kapitalizujących wytwarzanie energii w źródłach rozproszonych. Seminarium rozpoczęło się od prezentacji ekspertów obecnie prowadzących działalność biznesową i badawczo-rozwojową w obszarze energetyki rozproszonej. Podczas dyskusji stolikowych wskazano istniejące rozwiązania oraz zapotrzebowanie na regulacje i narzędzia informatyczne niezbędne do wsparcia energetyki rozproszonej i obywatelskiej. Istotnymi tematami dyskusji były spółdzielnie energetyczne, obecne źródła dofinansowania i działalność źródeł rozproszonych na rynku hurtowym.

 

📄  Program seminarium [pdf] 689,5 KB

 


Seminarium 5. Narzędzia teleinformatyczne wpierające rozwój klastrów energii. Rozwiązania dostępne na rynku
 

Wystąpienie Roberta Masiąga (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji) i Ryszarda Cetnarskiego (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Seminarium "Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii. Rozwiązania dostępne na rynku", odbyło się 24 października 2019 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach seminarium zaprezentowano wybrane rozwiązania teleinformatyczne wspierające zarządzanie klastrami oraz monitorowanie otoczenia klastra. Zebrani mogli ocenić, na ile proponowane rozwiązania odpowiadają na potrzeby klastrów i innych inicjatyw energetyki rozproszonej (sformułowane podczas pierwszej części seminarium, która odbyła się 10 października 2019 r.). 

Szczególny czas przeznaczono na dyskusję i wymianę doświadczeń w obszarze dostępności, bezpieczeństwa i efektywności rozwiązań ICT mających wspomagać zarządzanie klastrami, technologii teleinformatycznych wykorzystywanych do ich budowy, wymagań stawianych narzędziom informatycznym przeznaczonym dla różnych grup użytkowników, a także potrzeb tworzenia nowych, dedykowanych funkcjonalności. 

 

📄  Program seminarium [pdf] 176,1 KB

 

 Tytuł prezentacji  Autor / Autorzy  
 Otwarcie seminarium, informacje o projekcie KlastER   Sławomir Kopeć, AGH 
 Przedstawienie potrzeb i oczekiwań klastrów energii w obszarze tworzenia nowych rozwiązań teleinformatycznych wspierających ich rozwój na podstawie przeprowadzonych 10 października warsztatów  Robert Masiąg, Ryszard Cetnarski, NCBJ
 besmart.energy - platforma AI do zarządzania klastrami energii  Paweł Pisarczyk, Atende Software
 Wstęp do efektywnych energetycznie osiedli  Robert Orlewski
 Optymalizacja w procesie planowania inwestycji i rozwoju klastra energii - Narzędzia NCBJ  Ryszard Cetnarski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 Narzędzia zarządzania i monitorowania produkcji na przykładzie biogazowni i kogeneracji  Piotr Zieliński, WASKO
 Platforma Systemowa zenon Energy Edition - System na miarę potrzeb Energetyki!  Krzysztof Brożek, COPA-DATA

 

   

 

 


 

Seminarium 4. Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii
 

Dyskusja w trakcie seminarium nr 4 nt. systemów teleinformatycznych wspierających zarządzanie klastrem

Seminarium "Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii" odbyło się 10 października 2019 r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Seminarium poświęcone było problematyce tworzenia, użytkowania oraz rozbudowy rozwiązań informatycznych wspierających funkcjonowanie oraz rozwój klastrów energii.

Było to dla uczestników doskonałe miejsce do dyskusji i wymiany doświadczeń w obszarze wymagań stawianych rozwiązaniom informatycznym wspierającym zarządzanie klastrem oraz monitorowania otoczenia klastra (z uwzględnieniem oceny aktualnie wykorzystywanych rozwiązań), technologii używanych do budowy rozwiązań informatycznych i technologii mających zastosowanie w przyszłości, a także w obszarze problematyki pozyskiwania, przetwarzania oraz analizy danych (m.in. predykcji i eksploracji danych).

Seminarium, o charakterze networkingowym, organizowane było w formule otwartego forum dyskusyjnego w dwóch blokach tematycznych:

  • Opis stolika 1: Problemy i oczekiwania klastrów w obszarze tworzenia nowych rozwiązań teleinformatycznych wspierających zarządzanie klastrem, a także skutecznego wykorzystania rozwiązań dostępnych na rynku.
  • Opis stolika 2: Problemy i oczekiwania klastrów w obszarze wykorzystania analizy danych dla potrzeb wspomagania zarządzania klastrem oraz rozwoju (problematyka pozyskiwania danych, predykcja, eksploracja danych).

 

📄  Program seminarium 417,7 KB

 

 Tytuł prezentacji  Autor / Autorzy  
 Otwarcie seminarium, informacje o projekcie  Sławomir Kopeć, AGH
 Narzędzia i systemy teleinformatyczne OSD wspierające klastry  Andrzej Korpol,  TAURON Dystrybucja S.A.
 Krakowska Elektrownia Społeczna  Jolanta Pilch
 Klastry energii Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem klastrów  Robert Masiąg

 


 

Seminarium 3. Klaster jako wyzwanie technologiczne - współpraca fotowoltaicznych źródeł energii z siecią zasilającą 

Wystąpienie dr. Sławomira Kopcia z AGH w Krakowie

Seminarium "Klaster jako wyzwanie technologiczne  współpraca fotowoltaicznych źródeł energii z siecią zasilającą" odbyło się 12 września 2019 r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem seminarium było pokazanie  na podstawie przeprowadzonych pomiarów  co może się wydarzyć w sieci elektroenergetycznej, jeżeli instalacje fotowoltaiczne będą przyłączane niezgodnie z wymaganiami technicznymi.

Jak podkreślali organizatorzy seminarium: Jednym z najpowszechniej stosowanych obecnie odnawialnych źródeł energii są instalacje fotowoltaiczne. Ich liczba i moce jednostkowe bardzo szybko rosną, co  oprócz niewątpliwych korzyści  stanowi także wyzwanie dla sieci zasilających. Tam, gdzie moc instalacji jest znacząca w relacji do mocy transformatora, może nastąpić degradacja jakości dostarczanej energii. Ogranicza to niekiedy możliwość przyłączenia nowych źródeł energii lub stwarza potrzebę kosztownych modernizacji sieci.

 

📄  Program seminarium [pdf] 657,0 KB

▶️ Nagranie z seminarium

📄  Relacja z seminarium [pdf]

 

 Tytuł prezentacji  Autor / Autorzy  
 Otwarcie seminarium, informacje o projekcie  Sławomir Kopeć, AGH
 Doświadczenia z pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia przy dużym nasyceniu mikroinstalacji PV  Maciej Mróz, TAURON Dystrybucja S.A., mgr inż. Wojciech Schab, TAURON Dystrybucja S.A., mgr inż. Łukasz Topolski, TAURON Dystrybucja S.A.
 Instalacje fotowoltaiczne a jakość dostawy energii elektrycznej (zagadnienia wybrane oraz dyskusja)  Zbigniew Hanzelka, AGH

 


 
Seminarium 2. Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER
 

Prof. Jacek Gądecki z AGH omawia wnioski z pracy zespołów roboczych w ramach projektu KlastER

Seminarium "Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER" odbyło się 13 czerwca 2019 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem spotkania było rozwinięcie współpracy między przedstawicielami i przedstawicielkami klastrów zainteresowanych projektem KlastER. Celem seminarium jest pogłębienie zagadnień poruszanych w ramach I Forum w bardziej warsztatowej formie. Wskazanie w ramach dyskusji w grupach roboczych problemów i oczekiwań dotyczących działania centrum kompetencji oraz sformalizowanie współpracy w ramach powołanych grup roboczych. W wyniku seminarium ustalono mapę problemów klastrów i potencjalnych klastrów w ramach projektu KlastER oraz powołano zespoły robocze współpracujące w ramach 4. obszarów zagadnień (technologicznego, prawnego, ekonomicznego, społecznego).

 

📄  Program seminarium [pdf] 143,5 KB

 

 Tytuł prezentacji  Autor / Autorzy  
 Otwarcie seminarium, informacje o projekcie  Sławomir Kopeć, AGH  
 Klastry energii: problemy i wyzwania. Podsumowanie badań kwestionariuszowych  Jacek Gądecki, AGH  

 


Seminarium 1. Klaster jako wyzwanie technologiczne - bilansowanie i monitorowanie stanu sieci zasilającej 

Prezentacja dr. inż. Marcina Jachimskiego z AGH w Krakowie pt. "Transmisja danych w systemach bilansowania i monitorowania jakości napięcia"

Seminarium "Klaster jako wyzwanie technologiczne bilansowanie i monitorowanie stanu sieci zasilającej" odbyło się 30 maja 2019 r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem seminarium było wykazanie potrzeby budowy takich systemów, korzyści wynikających z ich istnienia oraz przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do określenia ich założeń techniczno-ekonomicznych.

Jak zauważyli organizatorzy seminarium: Jednym z głównych celów funkcjonowania klastra energii jest zwiększenie niezawodności dostawy energii na obszarze jego funkcjonowania. Uzyskuje się to poprzez wzrost udziału energii wytwarzanej przez lokalne, rozproszone źródła w relacji do energii konsumowanej przez odbiorców oraz bilansowanie w czasie prawie rzeczywistym jej popytu i podaży. Do realizacji tego celu niezbędna jest budowa systemów umożliwiających pomiar, transmisję, archiwizację, przetwarzanie i wizualizację danych pomiarowych mocy i energii. Dane te są także wykorzystywane do sterowania procesem przepływów energii w sieciach zasilających oraz do planowania ich rozwoju. System bilansowania energii powinien być uzupełniony o monitorowanie stanu jakości napięcia w sieci elektroenergetycznej, jakości podlegającej degradacji na skutek działania wielu czynników, w tym instalacji rozproszonych źródeł energii, także odnawialnych.

 

📄  Program seminarium [pdf] 186,3 KB

▶️ Nagranie z seminarium

📄  Relacja z seminarium [pdf]

 

 Tytuł prezentacji Autor / Autorzy  
 Otwarcie seminarium, informacje o projekcie  Sławomir Kopeć, AGH 
 Wprowadzenie do cyklu seminariów  Zbigniew Hanzelka, AGH 
 Bilansowanie klastrów energii - obowiązek   Edmund Ciesielka, AGH
 Monitorowanie warunków dostawy energii elektrycznej - bilansowanie energii   źródeł rozproszonych na przykładzie wirtualnej elektrowni  Andrzej Firlit, AGH    
 Transmisja danych w systemach bilansowania i monitorowania jakości napięcia  Marcin Jachimski, AGH
 Zintegrowanie bilansowania mediów energetycznych  Paweł Kwasnowski, AGH
 Bilansowanie energii w klastrach - stan obecny i oczekiwania  Piotr Budzisz, Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"
 Liczniki AMI jako narzędzie bilansowania energii i monitorowania jakości napięcia  Grzegorz Marciniak ENEA Operator Sp. z o. o.
 Analiza wymagań funkcjonalnych i technicznych lokalnego obszaru bilansowania  Bartosz Kędra, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk