Projekt KlastER

 

Tytuł projektu: Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)
Czas realizacji projektu: 2019-2022

 

I konkurs na projekty otwarte w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Celem projektu KlastER jest wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce w oparciu o szereg przeprowadzonych analiz oraz pilotażowe uruchomienia klastrów z wykorzystaniem opracowanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Realizacja projektu KlastER umożliwi skuteczne wdrażanie wpisanego na listę projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kompleksowego projektu „Energetyka rozproszona", za którego implementację podmiotem odpowiedzialnym jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W ramach projektu przewiduje się kompleksowe badania uwarunkowań i barier technicznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych rozwoju energetyki rozproszonej, w tym klastrów energii. Na tej podstawie zostanie sformułowana strategia rozwoju klastrów energii w Polsce. Będzie ona stanowić spójny program, który przyczyni się do rozwoju tej formy upowszechniania energetyki rozproszonej w Polsce poprzez dostarczenie założeń i rekomendacji dla różnego typu zainteresowanych grup, ze szczególnym uwzględnieniem: narzędzi wspomagających projektowanie i szacowanie opłacalności klastrów w zdefiniowanych warunkach; referencyjnych rozwiązań technologicznych wspomagających zarządzanie klastrem, w tym prowadzenie rozliczeń pomiędzy poszczególnymi członkami klastrów; zestawu dobrych praktyk dotyczących rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technologicznych, które ułatwią tworzenie nowych klastrów.

Projekt zapewni również możliwość wykorzystywania dorobku - rezultatów prac i badań - licznych instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej energetyki rozproszonej. Osiągnięciu tego celu będzie służyć utworzona Sieć Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako profesjonalna instytucja badawcza zorientowana na doradztwo i analizy istotne dla implementacji polityki państwa w obszarze energetyki rozproszonej. Przedmiotem działalności Sieci będą między innymi diagnozy problemów społecznych, organizacyjnych, legislacyjnych, technicznych itp., istotnych dla implementacji polityki państwa w obszarze rozwoju klastrów energii oraz poszukiwanie i przedstawianie rekomendacji co do sposobów ich rozwiązywania. Sieć będzie stanowić również forum debaty publicznej, otwartej na wszystkich interesariuszy, przez co stanie się medium budowy środowiska wspierającego rozwój energetyki rozproszonej oraz klastrów energii w Polsce. Ze składem członkowskim Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej, można zapoznać się tutaj.

Informacje o Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej

Oprócz opracowania analiz i wytycznych, a w szczególności planowanej Strategii, przygotowane zostaną również rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie klastrami energii. Do ich implementacji zostanie wykorzystany know-how posiadany przez wszystkich partnerów oraz długoletnie doświadczenie w tworzeniu tego typu systemów. Dwie fazy realizacji projektu doprowadzą do opracowania gotowych rozwiązań, których użycie zostanie zweryfikowane w wybranych klastrach energii. Zebrane doświadczenia pozwolą na weryfikację, a w konsekwencji opracowanie Strategii rozwoju klastrów energii w Polsce.

Zapraszamy Państwa - jako Twórców klastrów energii i/lub osoby koordynujące ich pracę, ekspertów, przedstawicieli instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej energetyki rozproszonej, a także wszystkich zainteresowanych - do współpracy z wykonawcami projektu. Jesteśmy przekonani, że Państwa zaangażowanie, wiedza i doświadczenie pomogą wypracować rozwiązania o dużym potencjale praktycznym, a także znacząco przyczynią się do promocji klastrów energii jako efektywnej formy rozwijania energetyki rozproszonej.

W celu usprawnienia komunikacji powstała przynależna do Projektu skrzynka poczty elektronicznej. W związku z powyższym wszelką korespondencję dotyczącą Projektu prosimy kierować na adres: klaster_er@agh.edu.pl.

Rezultatami prac prowadzonych w ramach projektu są m.in.: 

Adres Biura Projektu:

Katarzyna Faryj
AGH w Krakowie, C-1, II p., pok. 213A
Al. A. Mickiewicza 30
Tel. +48 12 617 55 29

Klastry zainteresowane współpracą oraz udziałem w Projekcie prosimy o:

  • przesłanie krótkiej informacji (ok. 1/2 strony) o Państwa klastrze,
  • podanie adresu strony internetowej (o ile taka istnieje) Państwa inicjatywy,
  • wskazanie osoby do kontaktów z konsorcjum projektowym,
  • wyrażenie zgody na umieszczenie na stronie projektu powyższych informacji.
Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii [pdf] 543,2 KB