Zapraszamy na Seminarium #10: "Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych"

Data publikacji: 3 stycznia 2020

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych", które odbędzie się 16 stycznia 2020 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku B-1 (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH), w sali 121.

Planując lokalną inicjatywę energetyczną taką jak klaster energii czy spółdzielnia energetyczna czy też inne nowo tworzone struktury (np. w ramach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), należy brać pod uwagę wszelkie czynniki, które mogą warunkować przyszły sukces przedsięwzięcia. W szczególności powinno się uwzględnić nie tylko "warunki brzegowe" nakładane przez obecnie obowiązujące regulacje, ale także kierunki możliwych zmian przepisów.

Pobierz program seminarium

Tematyce planowania energetycznego uwzględniającego możliwie pełen katalog czynników minimalizujących ryzyko i zwiększających szansę powodzenia przedsięwzięcia będzie poświęcone kolejne, dziesiąte seminarium realizowane w ramach projektu KlastER. Oczekujemy, że prelekcje w ramach pierwszej części seminarium przybliżą zebranym implikacje obowiązujących i planowanych regulacji na poziomie UE, krajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególny nacisk położony będzie na kontekst współpracy z operatorami systemu dystrybucyjnego. Warta podkreślenia jest kluczowa rola aktywnej współpracy samorządów lokalnych oraz podmiotów zaangażowanych w rozwój energetyki rozproszonej na poziomie lokalnym z instytucjami i przedsiębiorstwami już funkcjonującymi na rynku energii.

Wystąpienia prelegentów będą punktem wyjścia do dyskusji, która powinna pomóc przedstawić poruszane problemy z punktu widzenia interesariuszy oraz wyłonić inne zagadnienia wymagające uwzględnienia i wyjaśnienia. Przedstawiony zostanie także przykład "dobrej praktyki" w tym zakresie przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W wyniku seminarium oczekujemy powstania możliwie pełnej "listy kontrolnej" czynników, które należy uwzględnić przy planowaniu przedsięwzięć energetycznych. Przewidujemy również przedstawienie katalogu możliwych konkretnych korzyści dla interesariuszy lokalnych rynków energii.

Do    udziału    w    wydarzeniu   zapraszamy   przedstawicieli   inicjatyw energetycznych,  w  tym  koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk   nauki,   biznesu,   samorządu   terytorialnego   i  organizacji pozarządowych   zainteresowanych   współpracą  przy  rozwijaniu  energetyki rozproszonej.

Zarejestruj się na wydarzenie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (max. 80 osób) w razie zainteresowania prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji.

Wydarzenie jest dziesiątym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Minsterstwo Aktywów Państwowych (dawniej, Ministerstwo Energii) (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł