Zapraszamy na seminarium #2: "Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projekt KlastER"

Data publikacji: 10 czerwca 2019

W dniu 13.06.2019 odbędzie się drugie seminarium organizowane w ramach projektu KlastER nt. "Obszary i sposoby wspierania  klastrów w ramach projekt KlastER". Jednym z głównych celów spotkania jest dyskusja nad szansami i barierami rozwoju klastrów energii w Polsce.

​​​​Pobierz program seminarium

Punktem wyjścia są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu KlastER.

Rezultaty 
W wyniku seminarium:

  • ustalamy mapę problemów klastrów i potencjalnych klastrów w ramach projektu KlastER,
  • wskazujemy sposoby wsparcia klastrów w ramach w ramach projektu KlastER,
  • wypracowujemy sposoby współpracy między przedstawicielami/kami klastrów zainteresowanych udziałem w projekcie KlastER,
  • powołujemy zespoły robocze współpracujące w ramach 4. obszarów zagadnień (technologicznego, prawnego, ekonomicznego, społecznego).

Role

Uczestnicy i uczestniczki w ramach seminarium pracują warsztatowo, w ramach zespołów roboczych liczących 15–20 osób, które – metodami warsztatowymi – wypracowują zagadnienia. Przedstawiciele grup roboczych prezentują wyniki prac w ramach panelu podsumowującego seminarium. Warsztaty są moderowane przez organizatorów.

Zasady

Spotkanie ma charakter warsztatowy, a zajęcia prowadzone są w oparciu o kontrakt, uczestnicy/ki spotkania zapisują się do stolików roboczych przed seminarium, ale również w jego trakcie. Możliwa jest zmiana grupy 1. (problemowa) na grupę 2. (oczekiwania), w ramach której powoływane będą zespoły.

Opis tematyczny stolików

Stolik regulacyjny

W ramach stolika "regulacyjnego" w pierwszym etapie dokonamy przeglądu istniejących rozwiązań regulacyjnych dotyczących klastrów energii pod kątem występujących tam problemów. W szczególności zastanowimy się nad rozwiązaniami zawartymi w znowelizowanej ustawie o odnawialnych źródłach energii. Będziemy rozmawiać o problemach i barierach o charakterze regulacyjnym związanych ze sprzedażą OZE, jak również z mechanizmami i instrumentami wspierającymi wytwarzanie energii elektrycznej oraz gwarancjami jej pochodzenia. Problemy te uporządkujemy w zakresie ważności i pilności rozwiązania. W drugim etapie podejmiemy próbę zdefiniowania rekomendacji, których wprowadzenie mogłoby usprawnić system regulacyjny w zakresie klastrów energii. Rekomendacje te będą dotyczyć zarówno regulacji o charakterze prawnym, jak i dotyczacych samego rynku energii, w tym w obszarze dostępu do sieci i warunków sprzedaży energii.

Stolik rynkowy

W ramach stolika "rynkowego" dokonamy analizy rentowności klastrów, identyfikując potencjalne modele biznesowe. Analiza zostanie wykonana dla obecnej struktury rynkowej opartej o rynek bilansujący jednej ceny oraz, w zależności od woli uczestników, w innych strukturach rynkowych takich jak np. rynek węzłowy. Następnie podejmiemy próbę identyfikacji barier, które zmniejszają efektywność ekonomiczną ewentualnych modeli lub też całkowicie uniemożliwiają ich wdrożenie. W przypadku obecnego paradygmatu rynku, jedną z takich barier może być brak zachęt do bilansowania lokalnego lub też zbyt duży koszt prowadzania samodzielnie typowej gry rynkowej. Następnie, w formule warsztatowej, zastanowimy się nad zmianami w organizacji rynku umożliwiającymi budowę alternatywnych modeli biznesowych oraz podejmiemy próbę priorytetyzacji rozpoznanych zmian.

Stolik społeczny

W ramach stolika "społecznego" w pierwszym etapie warsztatu dokonamy przeglądu podstawowych problemów społecznych związanych z propagowaniem i wdrażaniem tematyki energetyki rozproszonej w konkretnych kontekstach: krajowym i lokalnym. W szczególności zastanowimy się nad rozwiązaniami służącymi budowie nie tylko poparcia, ale i zaangażowania społeczności w rozwiązania energetyki rozproszonej. W drugim etapie podejmiemy próbę zdefiniowania rekomendacji, których wprowadzenie mogłoby wzmocnić społeczny wymiar procesu budowy energetyki rozproszonej i klastrów. Rekomendacje te będą dotyczyć regulacji na poziomie zarówno lokalnym, jak i krajowym oraz wyznaczą obszary, w jakich projekt KlastER może wspierać wspólnoty energetyczne.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

Zarejestruj się na wydarzenie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w razie zainteresowania prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji.

Wydarzenie jest drugim z cyklu seminariów i warsztatów  realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł