Badania ankietowe

 

Jednym z narzędzi badawczych stosowanych przez wykonawców projektu są badania ankietowe dedykowane do różnych środowisk.  Pozyskane w ten sposób informacje są traktowane jako poufne i publikowane wyłącznie w ujęciu statystycznym.

Osoby, które chcą wziąć udział w badaniu proszone są o kontakt z biurem projektu - klaster_er@agh.edu.pl.

Ankieta dedykowana do klastrów energii

Celem ankiety jest poznanie odpowiedzi twórców klastra i/lub ich koordynatorów na pytanie: jakie są bariery rozwoju klastrów oraz jakie są szanse rozwoju tej formy upowszechniania rozproszonych źródeł energii w Polsce. Pytania dotyczą czterech wyróżnionych obszarów:

  • proces powołania klastra (inicjatorzy, powody powołania, potencjalne korzyści, opracowanie strategii rozwoju, główne trudności, itp.)
  • certyfikacja przez Ministerstwo Aktywów Państwowych/ dawniej Ministerstwo Energii (powody przystąpienia do konkursu, proces oceny, korzyści, itp.)
  • działalność klastra (koordynator, rodzaje źródeł energii i ich udział w konsumpcji lokalne, źródła finansowania, stosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, monitorowanie i bilansowanie, itp.)
  • społeczność lokalna (poziom zaangażowania mieszkańców, samorządów, biznesu, działalność edukacyjna itp.)
  • współpraca z lokalnymi operatorami systemów energetycznych (obszary i efekty współpracy, umowy, itp.)
  • perspektywa rozwoju (ocena istniejących regulacji, identyfikacja potrzebnych zmian legislacyjnych, itp.)

Proces ankietyzacji jeszcze trwa.

Ankieta dedykowana do instytucji zaangażowanych w proces transformacji energetycznej w Polsce.

Osoby, które chcą wziąć udział w badaniu proszone są o kontakt z biurem projektu - klaster_er@agh.edu.pl.

Ankieta dedykowana do operatorów systemów energetycznych

Klastry energii funkcjonują na obszarze działania jej lokalnych dystrybutorów. Wzajemne relacje tych dwóch podmiotów mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju klastrów i szerzej rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Bez określenia zasad tej współpracy, zasad gwarantujących korzyści obydwu partnerom rozwój klastrów energii będzie bardzo trudny, jeżeli w ogóle możliwy. W ankiecie opracowanej w ramach projektu KlastER podjęto próbę poznania oczekiwań i próbę oceny współpracy z perspektywy dystrybutorów energii.

Osoby, które chcą wziąć udział w badaniu proszone są o kontakt z biurem projektu - klaster_er@agh.edu.pl.