Raporty i publikacje

 

W niniejszym dziale prezentujemy raporty i publikacje związane z problematyką energetyki rozproszonej w Polsce i na świecie.


Raporty

 25.01.2023: "Analiza istniejących systemów bilansowania i monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej. Opracowanie finalnej wersji zaleceń i rekomendacji dla budowy takich systemów w przyszłości"
 28.12.2022: "Społeczności energetyczne. Kompendium wiedzy"
 09.12.2022: "Piknik Odnawialnych Źródeł Energii. Badania porównawcze falowników fotowoltaicznych dla instalacji prosumenckich"
 30.05.2022: "Kompendium wiedzy o usługach elastyczności"
 07.12.2021: "Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Planowanie pracy systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem rozproszonych zasobów generacji, redukcji odbioru oraz magazynowania energii elektryczne"
 01.10.2021: "Droga do zmian. Społeczne uwarunkowania rozwoju wspólnot energetycznych. Przegląd literatury międzynarodowej"
 23.09.2021: "Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Raport z analizy danych zastanych."
 17.09.2021: "Obowiązki regulacyjne spoczywające na przedsiębiorstwach energetycznych i pozostałych użytkownikach systemu energetycznego"
 14.05.2021: "Rozwój energetyki rozproszonej w Szwecji – praktyczna implementacja zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu 
o lokalne zasoby i klastry energetyczne
"

 07.05.2021: "Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce – cz. 3"
 30.04.2021: "Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce – cz. 2"
 23.04.2021: "Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce – cz. 1"
 16.04.2021: "Istota i dobre praktyki zagraniczne w zakresie rozwiązań prawno-organizacyjnych lokalnych wspólnot energetycznych"
09.04.2021: "Analiza dobrych praktyk zagranicznych w obszarze funkcjonowania wspólnot energetycznych w wymiarze technologicznym"
02.04.2021: "Wspólnoty energetyczne w wymiarze międzynarodowym – wnioski z analizy wybranych studiów przypadku"
26.02.2021: "Elektrownie fotowoltaiczne na rynku energii"
19.02.2021: "Lokalny wymiar energii"
22.01.2021: "Analiza możliwości implementacji instytucji linii bezpośredniej do instalacji OZE"
15.01.2021: "Wirtualny prosument"
08.01.2021: "Umowy Corporate PPA"
23.12.2020: "Raport z doświadczeń eksploatacji sieci dystrybucyjnej ZEW Niedzica S.A. zlokalizowanej na terenie klastra energii Zbiornika Czorsztyńskiego"
18.12.2020: "Rozwiązania wspierające energetykę rozproszoną i obywatelską we Francji"
11.12.2020: "Rozwiązania wspierające energetykę rozproszoną i obywatelską w USA"
04.12.2020: "Rozwiązania wspierające energetykę rozproszoną i obywatelską w Wielkiej Brytanii"
27.11.2020: "Rozwiązania wspierające energetykę rozproszoną i obywatelską w Danii"
20.11.2020: "W jaki sposób kraje ustanawiają przepisy prawne wspierające rozwój energii ze źródeł odnawialnych w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów i producentów energii odnawialnej?"
13.11.2020: "Przegląd i analiza modeli współpracy operatorów sieciowych (OSD) z klastrami/wspólnotami energetycznymi w wybranych krajach"
06.11.2020: "Ramy regulacyjne dotyczące samokonsumpcji energii (SKE) i obywatelskich wspólnot energetycznych (WE) we Włoszech"
30.10.2020: "Klastry i spółdzielnie energetyczne w Hiszpanii – prawodawstwo i systemy wsparcia w zakresie energii rozproszonej"
23.10.2020: "Rynek energii, energia zdecentralizowana, modele biznesowe i stowarzyszenia energetyczne w Austrii"
16.10.2020: "Rynek energii, energia zdecentralizowana, modele biznesowe i stowarzyszenia energetyczne w Niemczech"


 Inne publikacje  

 06.06.2022: "Dokumenty ułatwiające założenie klastra energii"
07.12.2021: "Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Planowanie pracy systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem rozproszonych zasobów generacji, redukcji odbioru oraz magazynowania energii elektryczne"
 30.12.2020: 30.12.2020: Praca magisterska pt. "Inteligentne narzędzia zarządzania rozproszonymi źródłamii magazynami energii elektrycznej"

 


 Raporty 

25.01.2023    
Analiza istniejących systemów bilansowania i monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej. Opracowanie finalnej wersji zaleceń i rekomendacji dla budowy takich systemów w przyszłości
 
POBIERZ 261,9 KB

Dokument omawia możliwości systemu Chronos. Jest to inteligentny system pomiarowy oparty o autorskie rozwiązania sprzętowe zintegrowane z istniejącą infrastrukturą licznikową. System opiera się o moduły pomiarowe instalowane bezinwazyjnie na licznikach energii elektrycznej i komunikujące się bezprzewodowo z urządzeniem GSM (lub Wi-Fi), które z kolei przesyła pozyskane dane na nasze serwery. 

  
 

 


28.12.2022    
Społeczności energetyczne. Kompendium wiedzy
 
POBIERZ 39.7 MB

W kompendium zaprezentowano definicję społeczności energetycznej oraz omówiono i porównano ze sobą jej trzy podstawowe rodzaje: klaster energii, spółdzielnię energetyczną oraz prosumenta zbiorowego. W publikacji przedstawiono również uwarunkowania formalno-prawne oraz procedury związane z tworzeniem klastrów i spółdzielni. W przypadku klastrów opisano także czynniki wspierające ich rozwój oraz bariery i ograniczenia w ich tworzeniu.

  
 

 


09.12.2022    
Piknik Odnawialnych Źródeł Energii. Badania porównawcze falowników fotowoltaicznych dla instalacji prosumenckich
 
POBIERZ 1,3 MB

Opracowanie przedstawia wyniki badań porównawczych prosumenckich falowników fotowoltaicznych (falowników PV). Badania zostały przeprowadzone w ramach pierwszego etapu (etap I) Pikniku Odnawialnych Źródeł Energii (Piknik OZE).Wydarzenie zorganizowane zostało przez Akademię-Górniczo Hutniczą w Krakowie oraz Tauron Dystrybucja S.A. Celem Pikniku OZE była ocena jakości oraz poprawności działania falowników PV, z uwzględnieniem perspektywy zarówno Prosumenta, jak i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zakres prowadzonych prac obejmował ocenę efektywności energetycznej oraz weryfikację spełnienia wymagań technicznych prosumenckich falowników PV. Jako kryterium przyjęto zapisy zamieszczone w europejskich i polskich dokumentach, regulujących współpracę instalacji prosumenckich z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną.

  
 

 


 

30.05.2022    
Kompendium wiedzy o usługach elastyczności
 
POBIERZ 2,2 MB

Raport stanowi aktualne kompendium wiedzy na temat usług elastyczności. Został opracowany przez trzy współpracujące ze sobą zespoły: Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (IDEA) działający przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Tauron Dystrybucja S.A., TAURON Obsługa Klienta. Opracowanie uwzględnia współczesny stan legislacji krajowych oraz wnioski z monitoringu rynków zagranicznych i krajowych (możliwa jest jego aktualizacja).

  
 

 


01.10.2021    
Droga do zmian. Społeczne uwarunkowania rozwoju wspólnot energetycznych. Przegląd literatury międzynarodowej
 
POBIERZ 2,0 MB

Raport to podzielone na pięć część podsumowanie stanu wiedzy na temat wspólnot energetycznych. Pierwsza część publikacji skupia się na bilansie ekonomicznym inwestycji w energetykę rozproszoną z perspektywy jednostki oraz narzędziach, które ten bilans mogą poprawić. Trzeba zaznaczyć, że uwaga została skierowana przede wszystkim na subiektywną ocenę warunków finansowych przedsięwzięcia, niekoniecznie jego rzeczywistej opłacalności. Druga część poświęcona została charakterowi technologii stosowanych w ramach energetyki wspólnotowej i zmianom w zachowaniu konsumenta, jakie za sobą pociąga. Trzecia część dotyczy wiedzy i doświadczenia, jakie są konieczne do stworzenia wspólnoty energetycznej oraz zagadnieniom przywództwa w tym obszarze. Część czwarta mówi o kwestiach zaufania i kapitału społecznego oraz znaczeniu, jaki mają dla rozwoju energetyki rozproszonej. Ostatnia część została poświęcona zagadnieniom sprawiedliwej transformacji oraz ubóstwa energetycznego.

  
 

 


23.09.2021    
Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Raport z analizy danych zastanych
 
POBIERZ 928,6 KB

Niniejszy raport koncentruje się na społeczno-kulturowych uwarunkowaniach rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Podstawą analizy stały się wybrane zagadnienia oraz dostępne wyniki badań społecznych realizowanych przez różne instytucje i podmioty od roku 2015, odnoszące się do energetyki, energetyki rozproszonej, energii odnawialnej oraz szeroko rozumianej tematyki ochrony środowiska. Celem tych poszukiwań było zidentyfikowanie motywacji i barier w rozwoju energetyki rozproszonej oraz nakreślenie profilu społecznego potencjalnych prosumentów. W analizach oparto się na następujących badaniach sondażowych: Millward Brown Polska1 (2015), Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS)2 – 2016 oraz 2018 rok, Fundację Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS3 – 2020 rok, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR4 – 2018 rok.

  
 

 


17.09.2021    
Obowiązki regulacyjne spoczywające na przedsiębiorstwach energetycznych i pozostałych użytkownikach systemu energetycznego
 
POBIERZ 480,6 KB

Liberalizacja funkcjonowania sektora energetycznego, która została zapoczątkowana w latach 90-ych ubiegłego wieku, a której podstawowym celem było wprowadzenie mechanizmów konkurencji w opartym dotychczas na paradygmacie monopolu sektorze energetycznym, powiązana jest ze swoistym „paradoksem regulacyjnym”. Paradoks ten polega na nałożeniu na przedsiębiorstwa energetyczne oraz pozostałych użytkowników systemu energetycznego szeregu obowiązków regulacyjnych, które w swej istocie mają na celu promowanie konkurencji w energetyce przy jednoczesnym zagwarantowaniu świadczenia tzw. usług powszechnych na rzecz odbiorców paliw i energii. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstawowych z tych obowiązków wraz ze wskazaniem przewidzianych prawem wyłączeń w zakresie ich stosowania.

Niniejszy raport jest rozszerzoną wersją artykułu autorów, który został już wcześniej opublikowany w czasopismie "Energetyka Rozproszona" 5/6/2021: 91-104

  
 

 


14.05.2021    
Rozwój energetyki rozproszonej w Szwecji – praktyczna implementacja zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu o lokalne zasoby i klastry energetyczne
 
POBIERZ 278,7 KB

Raport przedstawia drogę do niezależności energetycznej, jaką przebywa właśnie Szwecja – kraj o srogim klimacie i rygorystycznym prawie ekologicznym, wysokiej stopie życiowej i bez własnych paliw kopalnych. Opis uwzględnia zagadnienie zrównoważonego rozwoju jako szansy na drastyczne zmniejszenie eksploatacji zasobów naturalnych Ziemi przy utrzymaniu dotychczasowego standardu życia społeczeństwa. W transformacji energetycznej Szwecji ogromną rolę odgrywa energia uzyskiwana z różnego rodzaju paliw lokalnych i niekopalnych (często traktowanych jako odpady). Dokument podkreśla, jak ważna jest współpraca polityczna ponad podziałami, podporządkowana spójnej strategii energetycznej kraju w perspektywie długofalowej. 

  
 

 


07.05.2021    
Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce – cz. 3
 
POBIERZ 1,3 MB

Materiał stanowi aneks do raportu podsumowującego wyniki badań przeprowadzonych metodą studium przypadku w okresie od lipca do września 2020 roku. Opisane zostały modele funkcjonowania dziewięciu wybranych klastrów energii, do których należą: Dzierżoniowski Klaster Energetyczny, Energetyczny Klaster Oławski EKO, Ostrowski Rynek Energetyczny, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, Wałbrzyski Klaster Energetyczny, Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica, Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, Zielona Generacja Nowy Targ, Żywiecka Energia Przyszłości.

Publikowany fragment stanowi cz. 3 raportu pt. Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Cz. 1 i 2 zostały opublikowane 23 i 30 kwietnia 2021 r.

  
 

 


30.04.2021    
Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce – cz. 2
 
POBIERZ 823,9 KB

Raport podsumowuje wyniki badań przeprowadzonych metodą studium przypadku w okresie od lipca do września 2020 roku w dziewięciu wybranych klastrach energii. Opis koncentruje  się przede wszystkim na czynnikach społecznych i ich znaczeniu dla rozwoju analizowanych wspólnot energetycznych, uwzględnia rolę lokalnych liderów, zaufanie społeczne, zdolność do współpracy, ale także wpływ kapitału intelektualnego – wiedzy i wizji rozwoju energetyki, które są niezbędne do tego, aby doprowadzić do mobilizacji, samoorganizacji i zmian sposobów działania. Analiza sytuacji poszczególnych klastrów i ścieżek ich rozwoju uwzględnia także uwarunkowania ich działalności o charakterze prawnym, ekonomicznym czy technologicznym. 

Publikowany fragment stanowi cz. 2 raportu pt. Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Cz. 1 została opublikowana 23 kwietnia 2021 r., cz. 3 ukaże się w przyszłym tygodniu.  

  
 

 


23.04.2021    
Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce – cz. 1
 
POBIERZ 969,5 KB

Raport podsumowuje wyniki badań przeprowadzonych metodą studium przypadku w okresie od lipca do września 2020 roku w dziewięciu wybranych klastrach energii. Opis koncentruje  się przede wszystkim na czynnikach społecznych i ich znaczeniu dla rozwoju analizowanych wspólnot energetycznych, uwzględnia rolę lokalnych liderów, zaufanie społeczne, zdolność do współpracy, ale także wpływ kapitału intelektualnego – wiedzy i wizji rozwoju energetyki, które są niezbędne do tego, aby doprowadzić do mobilizacji, samoorganizacji i zmian sposobów działania. Analiza sytuacji poszczególnych klastrów i ścieżek ich rozwoju uwzględnia także uwarunkowania ich działalności o charakterze prawnym, ekonomicznym czy technologicznym. 

Publikowany fragment stanowi cz. 1 raportu pt. Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Jego dalsze części będą publikowane w kolejnych tygodniach. 

  
 

 


16.04.2021    
Istota i dobre praktyki zagraniczne w zakresie rozwiązań prawno-organizacyjnych lokalnych wspólnot energetycznych
 
POBIERZ 287,1 KB

Raport składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej ukazano istotę lokalnych wspólnot energetycznych, odwołując do społecznego podejścia do innowacji oraz rozumienia instytucji. Następnie podjęto problematykę prawnych podstaw funkcjonowania takich inicjatyw w odwołaniu do stosownej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2018 r. Dalej przedstawiono modele funkcjonowania i wsparcia wspólnot energetycznych, by w ostatniej części skupić się na rozwiązaniach prawno-organizacyjnych poprzez prezentację przykładów farmy wiatrowej w Middlegrunde (Dania) oraz zakładu kogeneracyjnego w Jühnde (Niemcy).

  
 

 


09.04.2021    
Analiza dobrych praktyk zagranicznych w obszarze funkcjonowania wspólnot energetycznych w wymiarze technologicznym
 
POBIERZ 548,0 KB

Raport ma charakter studium przypadków funkcjonowania klastrów energetycznych opartych o odnawialne źródła energii. Szczegółowo opisane zostały w nim trzy przykłady: niemieckiego klastra wykorzystującego energię słoneczną, klastra kanadyjskiego korzystającego z energii wiatrowej oraz klastra islandzkiego, który wykorzystuje energię geotermalną.

  
 

 


02.04.2021    
Wspólnoty energetyczne w wymiarze międzynarodowym – wnioski z analizy wybranych studiów przypadku
 
POBIERZ 253,7 KB

 

W raporcie przedstawiona została analiza wybranych studiów przypadku odnoszących się do poszczególnych typów energii odnawialnej: energii wiatrowej (farmy Druiber i duńska inicjatywa Tvindkraft) oraz energii słonecznej (systemy Sunrun z bateriami słonecznymi w Kalifornii oraz wspólnoty energetyczne w Minnesocie). Zaprezentowane zostały również studia przypadku dotyczące mikrosieci na przykładzie przemysłowej mikrosieci multi-RES ECO w Nawarze oraz wspólnoty energetycznej w klasztorze Iveron. Na podstawie wniosków z analizy przedstawione zostały rekomendacje dla Polski.

  
 

 


 

26.02.2021    
Elektrownie fotowoltaiczne na rynku energii
 
POBIERZ 605,1 KB

W świetle obecnych regulacji wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest działalnością regulowaną i wymaga określonych w przepisach zezwoleń. Raport omawia ich warunki i kryteria, przedstawia obowiązujące w Polsce systemy wsparcia, a także prezentuje zasady dotyczące rozliczania energii.

Praca jest jednym z rozdziałów przygotowywanej w ramach projektu KlastER monografii pt. Współpraca instalacji fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym.

  
 

 


19.02.2021    
Lokalny wymiar energii
 
POBIERZ 2.8 MB

Raport ma na celu identyfikację szans oraz zagrożeń dla polskiego sektora OZE w kontekście transformacji energetycznej. Skupia się na jej lokalnym wymiarze. 

W światowym miksie energii można zauważyć dynamiczny wzrost udziału energetyki rozproszonej. Trend znajdzie za chwilę przełożenie na sytuację krajową. To szansa dla Polski jako prawie 40-milionowego kraju o wysoko rozwiniętym potencjale intelektualnym i w relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej. Biorąc aktywny udział w wyścigu związanym z technologiami rozproszonymi, możemy zyskać gospodarczo i uniknąć scenariusza, w którym będziemy wyłącznie pasywnym biorcą zagranicznych technologii.

Niniejszy raport odpowiada (lub wskazuje kierunek poszukiwań) odpowiedzi na podstawowe w tej sytuacji pytania. W jaki sposób wykorzystać środki legislacyjne i pozalegislacyjne, aby odblokować lokalny potencjał innowacyjności w branżach związanych z energetyką rozproszoną? Jak tworzyć efekty synergii pomiędzy branżami poprzez integrację ich komponentów? Czy i w jakim stopniu krajowe rozwiązania mają potencjał, aby zaspokoić prognozowany krajowy popyt na wybrane technologie i czy są w stanie stanąć w szranki z zagranicznymi dostawcami na rynku globalnym? W jaki sposób możemy stworzyć krajowe i europejskie mechanizmy identyfikacji i wspierania podmiotów, które taki potencjał mają? 

  
 

 


22.01.2021    
Analiza możliwości implementacji instytucji linii bezpośredniej do instalacji OZE
 
POBIERZ 785,6 KB

Przedmiotem analizy jest zastosowanie instytucji linii bezpośredniej do instalacji energii odnawialnej oraz możliwość wykorzystania tej instytucji dla rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.  

Pierwsza część analizy koncentruje się na przedstawieniu szczegółowych założeń instalacji. W tej części przedstawione zostają teoretyczne podstawy funkcjonowania takiej instalacji, a także omówione są instalacje działające na tych zasadach w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Druga część zawiera analizę prawną zgodności rozwiązania z postanowieniami prawa europejskiego, w szczególności z Rozporządzeniem rynkowym i Dyrektywą rynkową.

  
  ZAŁ.1&2

 


15.01.2021    
Wirtualny prosument
 
POBIERZ 2.8 MB

W raporcie przeanalizowano możliwe modele wsparcia prosumentów, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia rozwoju lokalnych źródeł OZE. Jest to zagadnienie szczególnie ważne ze względu na szansę uniezależnienia odbiorców od centralnej produkcji oraz na aspekt środowiskowo-prawny, który regulowany jest poprzez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE. W pierwszej części dokumentu opisano obecny model rozliczania prosumentów zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Przedstawiono różnice między krzywą zapotrzebowania na energię elektryczną a profilem produkcji z najpowszechniejszego źródła odnawialnej energii oraz działający system opustów w dwóch wariantach. Poruszony został również temat pracy sieci elektroenergetycznej. W następnych rozdziałach wybrano modele wsparcia prosumentów oparte o proponowane założenia. Wszystkie pomysły zostały przeanalizowane oraz zaznaczono ograniczenia z nich wynikające. Zbadano techniczne możliwości wdrożenia proponowanego systemu, aktualny jego stan oraz możliwe komplikacje w przyszłości. Ze względu na wzrostowy trend wytwarzania energii z instalacji fotowoltaicznych, spowodowany m.in. systemem dotacji i ulg oferowanym przez państwo, właśnie tę technologię przyjęto jako podstawę do dalszych analiz.

    

 


08.01.2021    
Umowy Corporate PPA
 
POBIERZ 640,9 KB

W związku ze wzrostem zainteresowania zieloną energią i z rosnącą niezależnością energetyczną przedsiębiorstw, w Polsce zawieranych jest coraz więcej umów corporate PPA, mimo że w krajowym porządku prawnym nie występuje definicja takiej umowy. Raport omawia trend zawierania umów zakupu odnawialnej energii elektrycznej – Corporate Power Purchase Agreement (cPPA) – panujący głównie wśród zagranicznych korporacji dbających o ekologię i społeczną odpowiedzialność biznesu. Prezentowane są okoliczności prawne zawierania takich umów, wskazywane perspektywy zmian w regulacjach (np. dotyczących wirtualnego prosumenta). Autorzy przedstawiają różne modele umów corporate PPA: oparte na faktycznej dostawie energii, oparte na mechanizmie różnicowym, oparte na fizycznej dostawie energii za pośrednictwem wyodrębnionej infrastruktury. Na zakończenie pojawiają się również propozycje rozwiązań regulacyjnych umożliwiających rozpowszechnienie umów cPPA.

    

 


23.12.2020    
Raport z doświadczeń eksploatacji sieci dystrybucyjnej ZEW Niedzica S.A. zlokalizowanej na terenie klastra energii Zbiornika Czorsztyńskiego
 
Pobierz

Raport przedstawia funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej należącej do ZEW Niedzica S.A., zlokalizowanej na terenie Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego. ZEW Niedzica S.A. prowadzi działalność energetyczną (w tym jako Koordynator Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego) w oparciu o uzyskane już w 1999 r. koncesje na wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii. Przed dziesięcioma laty Prezes URE ustanowił ZEW Niedzica S.A. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na posiadanej sieci dystrybucyjnej. Raport przedstawia sytuację podmiotu o statusie OSDn, co oznacza sieć dystrybucyjną nieprzyłączoną bezpośrednio do sieci przesyłowej.

Autorzy rozpoczynają od opisu sieci oraz systemu Smart Meteringu. W głównej części dokumentu przedstawiona jest analiza sieci dystrybucyjnej w zakresie bilansowania sieciowego, Smart Meteringu, obsługi programów billingowych, układów pomiarowych na średnim napięciu, doświadczenia eMobility oraz źródeł PV, zdalnej konfiguracji topologii sieci, jakości energii, komunikacji, serwerów i bezpieczeństwa. Raport kończy zarys planów na przyszłość, w tym wyliczenie konkretnych propozycji użytecznych aplikacji i rozwiązań technologicznych.

    

 


18.12.2020    
Rozwiązania wspierające energetykę rozproszoną i obywatelską we Francji
 
POBIERZ 1,1 MB

We Francji rozwój energetyki zdecentralizowanej, w połączeniu z energią odnawialną, zachodzi (podobnie jak w Polsce) w otoczeniu wysoce scentralizowanego system energetycznego, opartego na dominującym źródle energii – w tym przypadku energii jądrowej. Raport przedstawia rozwój energii odnawialnej we Francji w ujęciu historycznym, omawia tamtejsze inicjatywy legislacyjne oraz zastosowane tam z dobrym skutkiem mechanizmy wsparcia – zwłaszcza te, które zachęciły obywateli do uczestnictwa, a tym samym do zaakceptowania projektów. Zaprezentowane w opracowaniu modele funkcjonowania Energie Partagée oraz mechanizmu premii partycypacyjnej mogą znaleźć zastosowanie również w realiach Polski. 

Tekst jest elementem cyklu raportów pt. „Energetyka rozproszona na świecie: modele funkcjonowania, regulacje, systemy wsparcia, wnioski dla Polski”, którego przedmiotem jest identyfikacja oraz krytyczna analiza modeli rozwoju energetyki rozproszonej w Anglii, Danii, Francji i w Stanach Zjednoczonych, a także możliwych form współpracy interesariuszy w tym obszarze, w celu znalezienia rozwiązań (głównie dla energetyki obywatelskiej), które funkcjonują w danych krajach, na potrzeby opracowania strategii rozwoju energetyki rozproszonej i klastrów energii w Polsce, w oparciu o analizy ekonomiczne, prawne i organizacyjne.

    

 


11.12.2020    
Rozwiązania wspierające energetykę rozproszoną i obywatelską w USA
 
POBIERZ 4 MB

Raport przedstawia sytuację energetyki rozproszonej w USA, gdzie największy wpływ na jej kształt mają władze stanowe, lokalne i federalne, oferujące szereg programów wsparcia i zachęt finansowych dostosowanych do prawa obowiązującego na danym obszarze. Kluczową rolę odgrywają standardy portfela energii odnawialnej zobowiązujące przedsiębiorstwa energetyczne do zapewnienia określonego odsetka energii odnawialnej w sprzedaży odbiorcom końcowym poprzez wykorzystanie dostępnych mechanizmów prawnych, takich jak np. net metering czy FiT. Raport prezentuje pojawiające się na rynku amerykańskim nowe modele biznesowe dla źródeł rozproszonych, które – po odpowiedniej modyfikacji – posiadają potencjał zwiększenia udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym oraz wsparcia rozwoju źródeł rozproszonych i klastrów energii w Polsce. Autorka omawia najciekawsze – jej zdaniem – rozwiązanie, jakie pojawiło się na rynku amerykańskim, jeśli chodzi o rozwój źródeł rozproszonych w lokalnych społecznościach – programy Wspólnej Energii Odnawialnej (WEO), realizowane w USA przeważnie z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej. WEO to model biznesowy, który w ciągu ostatniej dekady odniósł sukces, jest skalowalny i można go replikować w różnych rejonach kraju, niezależnie od odmiennych szczegółowych regulacji na poziomie stanowym. Autorka zwraca także uwagę na realizowany w Kalifornii program SOMAH w kontekście potrzeb rynku polskiego, a zwłaszcza zwalczania problemu niskiej emisji komunalnej w miastach czy wspomagania transformacji gospodarczej. Wspomina również o stosowanych w USA na coraz szerszą skalę magazynach energii.

Tekst jest elementem cyklu raportów pt. „Energetyka rozproszona na świecie: modele funkcjonowania, regulacje, systemy wsparcia, wnioski dla Polski”, którego przedmiotem jest identyfikacja oraz krytyczna analiza modeli rozwoju energetyki rozproszonej w Anglii, Danii, Francji i w Stanach Zjednoczonych, a także możliwych form współpracy interesariuszy w tym obszarze, w celu znalezienia rozwiązań (głównie dla energetyki obywatelskiej), które funkcjonują w danych krajach, na potrzeby opracowania strategii rozwoju energetyki rozproszonej i klastrów energii w Polsce, w oparciu o analizy ekonomiczne, prawne i organizacyjne.

    

 


04.12.2020    
Rozwiązania wspierające energetykę rozproszoną i obywatelską w Wielkiej Brytanii
 
POBIERZ 1,0 MB

Sektor energetyczny w Wielkiej Brytanii, mimo że przechodzi obecnie istotną transformację, wciąż w dużej mierze uzależniony jest od paliw kopalnych (głównie gazu ziemnego i produktów naftowych). Najbardziej dynamiczny rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach nastąpił w sektorze elektroenergetyki. Regulacje i systemy wsparcia odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku i w ostatnich latach są ukierunkowane na ograniczenie emisji poprzez promocję niskoemisyjnych źródeł energii. Zmiany wprowadzane są z uwzględnieniem kosztów energii dla odbiorców końcowych i bezpieczeństwa dostaw energii. W zakresie źródeł rozproszonych systemy wsparcia nakierowane są na umożliwienie działania instalacji na bardziej rynkowych warunkach (zmiana wsparcia z FiT na SEG i z RO na CfD) i z mniejszym wsparciem finansowym obciążającym odbiorców końcowych, ze względu na duże koszty wygenerowane z wcześniejszych systemów wsparcia.

Tekst jest elementem cyklu raportów pt. „Energetyka rozproszona na świecie: modele funkcjonowania, regulacje, systemy wsparcia, wnioski dla Polski”, którego przedmiotem jest identyfikacja oraz krytyczna analiza modeli rozwoju energetyki rozproszonej w Anglii, Danii, Francji i w Stanach Zjednoczonych, a także możliwych form współpracy interesariuszy w tym obszarze, w celu znalezienia rozwiązań (głównie dla energetyki obywatelskiej), które funkcjonują w danych krajach, na potrzeby opracowania strategii rozwoju energetyki rozproszonej i klastrów energii w Polsce, w oparciu o analizy ekonomiczne, prawne i organizacyjne.

    

 


27.11.2020    
Rozwiązania wspierające energetykę rozproszoną i obywatelską w Danii
 
POBIERZ 1,1 MB
Dania ma długą tradycję, jeśli chodzi o zaangażowanie finansowe społeczności lokalnej w odnawialne źródła energii, i jest uznawana za jednego z pionierów w tej dziedzinie. Energetyka odnawialna jest obecnie wiodącym źródłem energii w duńskim miksie energetycznym. Ze względu na dominującą rolę energetyki wiatrowej w Danii, raport skupia się głównie na rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych oddziaływujących na ten sektor energetyki. Metodyka niniejszego opracowania obejmuje analizę dostępnych materiałów: publikacji, raportów, stron www, bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami społeczności energetycznych w różnych krajach. Celem opracowania jest identyfikacja rozwiązań prawnych o największych skutkach oraz ich omówienie, identyfikacja innych potencjalnie efektywnych rozwiązań, które jeszcze nie osiągnęły efektu skali, oszacowanie ilościowe skutków regulacji, wskazanie innowacyjnych rozwiązań z potencjałem dla rozwoju energetyki obywatelskiej. Najważniejsze wyniki to przedstawienie najbardziej efektywnych mechanizmów, najciekawszych rozwiązań i innowacji oraz modeli biznesowych. 

Tekst otwiera cykl raportów pt. „Energetyka rozproszona na świecie: modele funkcjonowania, regulacje, systemy wsparcia, wnioski dla Polski”, którego przedmiotem jest identyfikacja oraz krytyczna analiza modeli rozwoju energetyki rozproszonej w Anglii, Danii, Francji i w Stanach Zjednoczonych, a także możliwych form współpracy interesariuszy w tym obszarze, w celu znalezienia rozwiązań (głównie dla energetyki obywatelskiej), które funkcjonują w danych krajach, na potrzeby opracowania strategii rozwoju energetyki rozproszonej i klastrów energii w Polsce, w oparciu o analizy ekonomiczne, prawne i organizacyjne.
    

 


20.11.2020    
W jaki sposób kraje ustanawiają przepisy prawne wspierające rozwój energii ze źródeł odnawialnych w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów i producentów energii odnawialnej?
 
POBIERZ 714,3 KB
Niniejszy dokument koncentruje się na przedstawieniu działań legislacyjnych w celu wspierania odnawialnych źródeł energii podejmowanych przez różne kraje na świecie – ich sposobów na zaspokojenie potrzeb krajowych konsumentów i producentów energii odnawialnej. Raport jest wnikliwą analizą przepisów prawnych dotyczących energii odnawialnej w większości krajów na świecie, w których obowiązują krajowe przepisy dotyczące OZE. 
Każdy kraj na świecie jest zobowiązany do posiadania i przestrzegania przepisów prawnych, mających na celu wspieranie krajowych konsumentów i producentów energii odnawialnej. Istotne jednak jest to, w jaki sposób wdrażane przepisy mogą kontrastować z innymi poglądami na temat internacjonalizacji i regionalizacji prawa dotyczącego energii odnawialnej. Wydawać by się mogło, że wraz z upodobnieniem się technologii stosowanych na całym świecie, również prawa stanowione w różnych krajach staną się do siebie podobne. Tymczasem, za wyjątkiem Unii Europejskiej, w wielu obszarach prawa dotyczącego energii odnawialnej pojawiają się poważne różnice, a ta rozbieżność stanowi źródło konkurencji dla inwestycji.
    

 


13.11.2020    
Przegląd i analiza modeli współpracy operatorów sieciowych (OSD) z klastrami/wspólnotami energetycznymi w wybranych krajach 
 
POBIERZ 1007,7 KB
Raport przedstawia wyniki analizy, której poddano łącznie 9 krajów (w tym Włochy, Hiszpanię, Austrię, Danię, Polskę, USA, Wielką Brytanię) o różnej strukturze rynku energii i przede wszystkim o różnym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. We wszystkich opisywanych krajach rozwiązania energetyki lokalnej stanowią istotny punkt w realizacji polityki klimatycznej. Każdy z analizowanych europejskich krajów posiada system elektroenergetyczny zbudowany w oparciu o wydzielenie segmentów: wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu. Inaczej wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych, ponieważ rola dystrybucji i obrotu jest tam powiązana w sektor tzw. utilities. Na tym tle ukazany jest paradoksalny model polski, gdzie pomimo unbundlingu większość odbiorców również korzysta z usług tzw. utilities, ponieważ kupuje energię elektryczną w formule umowy kompleksowej od lokalnego sprzedawcy. Raport przedstawia także osiem różnych modeli współpracy na poziomie lokalnym.      

 


06.11.2020    
Ramy regulacyjne dotyczące samokonsumpcji energii (SKE) i obywatelskich wspólnot energetycznych (WE) we Włoszech
 
POBIERZ 757,7 KB
Raport opisuje proces liberalizacji rynku energii elektrycznej, który we Włoszech rozpoczął się w latach dziewięćdziesiątych. Wcześniej usługi na rynku energii elektrycznej (generacja, dystrybucja i zbyt) były świadczone przez pionowo zintegrowany naturalny monopol włoskiego koncernu energetycznego ENEL będący w 100% własnością państwa. W ramach liberalizacji rozpoczął się proces podziału pionowo zintegrowanego monopolu. Obecnie przesył, dystrybucja i operacje systemowe są regulowane, podczas gdy generacja i obrót energią elektryczną są zliberalizowane lub zmierzają ku liberalizacji. Raport prezentuje istniejące systemy legislacyjne i regulacyjne dotyczące samokonsumpcji energii elektrycznej i obywatelskich wspólnot energetycznych we Włoszech. W przypadkach, gdy tego rodzaju systemy nie zostały wdrożone, opisane są bieżące działania w tym zakresie.     

 


30.10.2020    
Klastry i spółdzielnie energetyczne w Hiszpanii – prawodawstwo i systemy wsparcia w zakresie energii rozproszonej
 
POBIERZ 1,1 MB
Raport zawiera przegląd hiszpańskich przepisów regulujących generację rozproszoną, a także modeli biznesowych i modeli współpracy ukierunkowanych na rozwój społeczności energetycznych. Dokument koncentruje się na systemie elektroenergetycznym, niemniej jednak uwzględnia również przepisy dotyczące usług gazowniczych, cieplnych, energetycznych i integracyjnych. Przedstawia także szereg opracowanych w Hiszpanii analiz przypadków społeczności energetycznych. To istotne, gdyż ze względu na nowość tej koncepcji, nie istnieją konkretne przepisy sprzyjające rozwojowi społeczności energetycznych. Na przykładzie Hiszpanii można zobaczyć, jak dyrektywy europejskie mogą służyć jako ramy odniesienia dla tworzenia prawa krajowego, wraz z przepisami krajowymi dotyczącymi regulacji w zakresie generacji rozproszonej, zużycia energii na potrzeby własne i produkcji energii ze źródeł odnawialnych.     

 


23.10.2020    
Rynek energii, energia zdecentralizowana, modele biznesowe i stowarzyszenia energetyczne w Austrii
 
POBIERZ 1,1 MB
Raport przedstawia specyfikę austriackiego rynku energii w porównaniu z niemieckim, z którym historycznie jest ściśle powiązany. Zaprezentowane różnice dotyczą przede wszystkim promowania odnawialnych źródeł energii, w tym zarządzania zieloną energią elektryczną i wdrażania modeli uczestnictwa obywateli w projektach dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii. Raport przedstawia warunki funkcjonowania elektrowni przepływowych i szczytowo-pompowych we współpracy z lokalnymi jednostkami komunalnymi/samorządowymi; opowiada o rozwoju i schyłku koncepcji obywatelskich turbin wiatrowych działających w ramach spółdzielni. Z dokumentu dowiadujemy się, co wpłynęło na upowszechnienie się w Austrii modułów fotowoltaicznych oraz na popularne wykorzystanie biomasy. Omówiona zostaje również tendencja do finansowego uczestnictwa w rynku odnawialnych źródeł energii w postaci obligacji oszczędnościowych oraz modeli sprzedaży i leasingu zwrotnego (Sale-and-Lease-Back-Model) dla fotowoltaiki oraz farm wiatrowych.     

 


16.10.2020    
Rynek energii, energia zdecentralizowana, modele biznesowe i stowarzyszenia energetyczne w Niemczech
 
POBIERZ 1,0 MB
W ramach raportu przedstawione zostały zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem rynku odnawialnych źródeł energii. Analizie poddano przepisy prawa i systemów wsparcia rozwoju zdecentralizowanej energii. Zaprezentowano modele biznesowe zdecentralizowanych systemów energetycznych, w tym: Power Purchase Agreement, wirtualne elektrownie do zaopatrywania w energię bilansującą oraz dostawę energii Peer-2-Peer ze źródeł energii odnawialnych. W dokumencie omówiono także najlepsze modele energii obywatelskiej na przykładzie spółdzielni energetycznych.      

 


Inne publikacje

06.06.2022    
Dokumenty ułatwiające założenie klastra energii
 
POBIERZ 1,9 MB

Eksperci z zespołu Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej (KIER) przygotowali zestaw podstawowych dokumentów ułatwiających założenie i funkcjonowanie klastra energii. Szablony dokumentów mogą pomóc zarówno już funkcjonującym klastrom energii, jak i wszystkim potencjalnym zainteresowanym. Część tekstu w plikach oznaczono kolorem żółtym – oznacza to, iż fragment ten wpisuje/odnosi się do projektu zmiany ustawy OZE (UC99), który jest jeszcze na etapie konsultacji. W skład przygotowanego pakietu plików wchodzą m.in.: szablon umowy klastra energii, szablon regulaminu klastra energii, wzór uchwały klastra energii oraz deklaracja członkostwa. Dodatkowo przygotowano prezentację przedstawiającą proponowany ład korporacyjny klastra energii, która może potencjalnie pomóc zrozumieć jego strukturę organizacyjną.

Dokumenty znajdują się w spakowanym pliku . Są również dostępne osobno, poniżej:

  
 

 


07.12.2021    
Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Planowanie pracy systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem rozproszonych zasobów generacji, redukcji odbioru oraz magazynowania energii elektryczne
 
POBIERZ 911,1 KB
Celem streszczanej rozprawy jest zademonstrowanie nowej metody planowania pracy systemu elektroenergetycznego w warunkach dużej penetracji systemów dystrybucyjnych przez rozproszone zasoby energii elektrycznej, tj. przez instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, magazyny energii elektrycznej, aktywnych odbiorców oraz źródła energii elektrycznej zasilanie (bio)paliwami. Metoda ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zmiennej pracy rozproszonych zasobów energii elektrycznej na warunki pracy konwencjonalnych elektrowni, w tym zmniejszenie liczby ich rozruchów oraz zmniejszenie intensywności zmiany ich mocy wyjściowych. Osiągnięcie tego celu umożliwi zwiększenie niezawodności pracy elektrowni konwencjonalnych, które do czasu wynalezienia efektywnej ekonomicznie technologii wielkoskalowego magazynowania energii elektrycznej będą stanowić podstawę niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców energii elektrycznej     

 


30.12.2020    
Inteligentne narzędzia zarządzania rozproszonymi źródłami i magazynami energii elektrycznej
 
POBIERZ 7 MB
Praca dyplomowa pt. „Inteligentne narzędzia zarządzania rozproszonymi źródłami i magazynami energii elektrycznej" została wykonana na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza. Praca dotyczy projektu, realizacji, wdrożenia i testowania dwóch rozwiązań do monitorowania i zarządzania pracą urządzeń i sieci typu smart grid. Przeprowadzone prace były realizowane w ramach dwóch projektów KlastER i RELflex. Głównym celem pracy było opracowanie oraz budowa „inteligentnego" narzędzia do zarzadzania rozproszonymi źródłami i magazynami energii elektrycznej dla mikroinstalacji prosumenckich (bilansowania). Kolejnym celem było opracowanie algorytmów i bazy danych pomiarowych różnych typów źródeł oraz bazy dla optymalizacji pracy zasobnika energii, a także wykonanie narzędzia kontroli mocy dla odbiorów o dużej mocy.