II Forum Energetyki Rozproszonej


Czysta energia dla każdego | 25.11.2019


Rejestracja zakończona  Program wydarzenia  Nagranie z wydarzenia  

 

 

O II Forum Energetyki Rozproszonej
 

25 listopada 2019 r. w AGH na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (bud. B-8, aula) odbyło się II Forum Energetyki Rozproszonej „Czysta energia dla każdego”. Wiodącym tematem wydarzenia było poszukiwanie sposobów zapewnienia jak najszerszym kręgom społeczeństwa możliwości partycypacji w nabierającej tempa transformacji energetycznej.

Obrady toczyły się u progu nowej kadencji Parlamentu i Rządu RP, a więc w optymalnym czasie na szukanie odpowiedzi na strategiczne pytania o polski kształt transformacji i miejsce, jakie w niej zajmować będzie energetyka rozproszona. W trakcie Forum, przedstawiciele kluczowych dla rozwoju energetyki instytucji, przedstawili inicjatywy legislacyjne i programy wsparcia wzmacniające prosumentów oraz wspólnoty energetyczne.

 

 

 

 

Fot. Tomasz Pluta

W ramach forum przewidziano dyskusję nad rolą miast i regionów w transformacji energetycznej, a zwłaszcza ich inicjatywami służącymi włączaniu mieszkańców w rozwój lokalnej energetyki, likwidacji ubóstwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska. Podczas kolejnych sesji analizowane będą aspekty techniczne i rynkowe rozwijania takich inicjatyw, w tym działalności prosumenckiej oraz klastrów energii.

Przeczytaj relację z pierwszej sesji II FER

Organizatorami II Forum Energetyki Rozproszonej byli członkowie konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

 

 

 

 

Fot. Tomasz Pluta

Dotychczasowe działania w ramach projektu KlastER, w szczególności badania ankietowe oraz dyskusje podczas seminariów i warsztatów, pozwoliły na zdiagnozowanie barier technologicznych, społecznych, rynkowych i legislacyjnych hamujących rozwój energetyki rozproszonej oraz wypracowanie rekomendacji działań służących optymalnemu wykorzystaniu jej potencjału w Polsce. Podczas II Forum zostały one poddane ocenie reprezentantów inicjatyw energetycznych, środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zaangażowanych w lokalne inicjatywy energetyczne. Przedstawiciele właściwych ministerstw, regulatora oraz operatora systemu dystrybucyjnego w miarę możliwości odnieśli się do zasygnalizowanych problemów oraz przedstawili sposoby konstruktywnego ich rozwiązywania.

 

 

 

 

Fot. Tomasz Pluta

 

 

 

 

Fot. Tomasz Pluta

II Forum Energetyki Rozproszonej skierowane było do przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.📄  Program Forum [pdf] 310,7 KB

▶️ Nagranie wideo z II FER

 


 Tytuł prezentacji   Autor / Autorzy   LINK 
 Otwarcie konferencji  Sławomir Kopeć, AGH w Krakowie Pobierz 987,6 KB
 Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) – prezentacja projektu   Paweł Sobkowicz, NCBJ Pobierz 982,9 KB
 Sieć Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej – koncepcja i kierunki działania  Zbigniew Hanzelka, AGH w Krakowie Pobierz 648,6 KB
 Miasto a transformacja energetyczna. Jak uspołecznić energetykę?  Andrzej Łazęcki, Urząd Miasta Krakowa Pobierz 1,6 MB
 Czy klaster może być samowystarczalny energetycznie?  Maciej Mróz, Tauron Dystrybucja Pobierz 1,8 MB
 Jak samorząd województwa wspiera transformację energetyczną  Tomasz Pietrusiak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Pobierz 1,4 MB
 Jak wyeliminować bariery prawne? Rekomendacje uczestników projektu KlastER  Piotr Czopek, Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii (obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych) Pobierz 1,1 MB
 Możliwości wspierania inicjatyw na poziomie krajowym i regionalnym obecnie i w Perspektywie UE 2021–27  Artur Michalski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pobierz 1,8 MB
 Wielkie wyzwania. Energia  Maciej Malski-Brodzicki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Pobierz 686,9 KB
 Finansowanie inwestycji energetyki
odnawialnej – różne modele biznesowe, dedykowane produkty bankowe
 Zsuzsanna Iwanicka, Bank Ochrony Środowiska Pobierz 1,3 MB
 Biznesmax. Gwarancja z dotacją z programu operacyjnego inteligentny rozwój  Piotr Natkański, Bank Gospodarstwa Krajowego Pobierz 1,0 MB

 

https://www.krakow.pl https://www.malopolska.pl/