Zapraszamy na seminarium #8b "Rozproszone źródła energii – wybrane aspekty techniczne"

Data publikacji: 14 listopada 2019

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych", które odbędzie się 26 listopada 2019 roku w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku D-17, w sali 1.19. Celem spotkania jest próba pogłębienia dyskusji (która miała miejsce podczas seminarium w dniu 13 czerwca 2019 r.) dotyczącej wyróznionych obszarów i próba wskazania działań, które powinny być podjęte w najbliższym czasie.

Pobierz program seminarium

Seminarium "Rozproszone źródła energii – wybrane aspekty techniczne" odbyło się 26 listopada 2019 r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem spotkania była próba pogłębienia dyskusji dotyczącej wyróznionych obszarów i próba wskazania działań, które powinny być podjęte w najbliższym czasie. Obszary te wyłoniono w trakcie seminarium nr 2, 13 czerwca 2019 r. Było ono poświęcone obszarom i sposobom wspierania klastrów energii. Uczestnicy tego spotkania pracując w grupach roboczych formułowali wnioski dotyczące najważniejszych - ich zdaniem - problemów  technicznych warunkujących rozwój energetyki rozproszonej i klastrów energii w Polsce.

Do    udziału    w    wydarzeniu   zapraszamy   przedstawicieli   inicjatyw energetycznych,  w  tym  koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk   nauki,   biznesu,   samorządu   terytorialnego   i  organizacji pozarządowych   zainteresowanych   współpracą  przy  rozwijaniu  energetyki rozproszonej.

Zarejestruj się na wydarzenie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w razie zainteresowania prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji.

Wydarzenie jest ósmym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Aktywów Państwowych (dawniej Ministerstwo Energii) (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Poprzedni artykuł Powrót Następny artykuł