Zapraszamy na seminarium #1: "Klaster jako wyzwanie technologiczne – bilansowanie i monitorowanie stanu sieci zasilającej"

Data publikacji: 30 maja 2019

W imieniu organizatorów zapraszamy na seminarium "Klaster jako wyzwanie technologiczne – bilansowanie i monitorowanie stanu sieci zasilającej". Seminarium odbędzie się 30 maja 2019 roku, w godzinach 10:30-15:00, w Katedrze Informatyki AGH (paw. D-17, ul. Kawiory 21, Kraków), w sali 1.19 oraz 1.20. Celem seminarium było wykazanie potrzeby budowy takich systemów, korzyści wynikających z ich istnienia oraz przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do określenia ich założeń techniczno-ekonomicznych.

Jak zauważyli organizatorzy seminarium: Jednym z głównych celów funkcjonowania klastra energii jest zwiększenie niezawodności dostawy energii na obszarze jego funkcjonowania. Uzyskuje się to poprzez wzrost udziału energii wytwarzanej przez lokalne, rozproszone źródła w relacji do energii konsumowanej przez odbiorców oraz bilansowanie w czasie prawie rzeczywistym jej popytu i podaży. Do realizacji tego celu niezbędna jest budowa systemów umożliwiających pomiar, transmisję, archiwizację, przetwarzanie i wizualizację danych pomiarowych mocy i energii. Dane te są także wykorzystywane do sterowania procesem przepływów energii w sieciach zasilających oraz do planowania ich rozwoju. System bilansowania energii powinien być uzupełniony o monitorowanie stanu jakości napięcia w sieci elektroenergetycznej, jakości podlegającej degradacji na skutek działania wielu czynników, w tym instalacji rozproszonych źródeł energii, także odnawialnych.

Pobierz program seminarium

Do    udziału    w    wydarzeniu   zapraszamy   przedstawicieli   inicjatyw energetycznych,  w  tym  koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk   nauki,   biznesu,   samorządu   terytorialnego   i  organizacji pozarządowych   zainteresowanych   współpracą  przy  rozwijaniu  energetyki rozproszonej.

Zarejestruj się na wydarzenie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w razie zainteresowania prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji.

Wydarzenie jest pierwszym z cyklu seminariów i warsztatów  realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Powrót Następny artykuł